Select Page

Gemeentebediening Aksies

Voorsitster: Etienne van Niekerk (082 800 0440)

Kolossense 4:17 – En sê vir Argippus: “Gee jou aandag aan die taak
wat jy in diens van die Here aanvaar het, sodat jy dit kan voltooi.”

Lees meer

Gemeentebediening fokus op die geestelike opbou van die gemeente, sodat ons gemeente waarlik kan leef vir Christus.
Sake soos toerusting, leierskap, kommunikasie, geestelike verdieping en gemeentelike funksies, sorteer onder hierdie kommissie.
Ons hou toesig oor en bestuur die ryke en veelkleurigheid van al die aksies in die gemeente, sodat dit tot die opbou van die liggaam van Christus en tot sy lof en eer sal strek. Almal is welkom, want ons het jou gawes en nuwe idees nodig.

Funkies

Funksiekomitee

Lidmate met die gawe van gasvryheid bedien ander en reël en organiseer funksies, soos en wanneer deur die kerkraad versoek. Kontak:
Engela Saayman – 076 155 2725

Kermis

Kermiskomitee

Beplan, reël en orgainiseer die jaarlikse kermis.
Kontak:
Marna van Zyl – 082 923 1711

erediens

Erediens

Diensbeurte vóór, tydens en ná afloop van die erediens wat verband hou met die verwelkoming van kerkgangers en die opneem en tel van kollektes. Kontak:
Frieda Nezar – 072 498 2294

Nuwe intrekkers

Nuwe Intrekkers

Ons maak ons harte en arms wyd oop om nuwe mense te ontvang en te verwelkom in ‘n nuwe en onbekende omgewing.
Kontak: Etienne en Anneke van Niekerk – 082 800 0440

Verwelkoming

Verwelkoming

Die doel van die bediening is om almal wat die dienste Sondae bywoon by die deur te verwelkom. Almal is welkom. Kontak:
Tonny Griesel – 082 558 4419

diensverhoudinge

Blommebediening

Deur blomme skep ons ‘n spasie van aanbidding en verwelkoming op ‘n Sondag.
Kontak:
Joey Fourie – 0829680620

Kerkkoor

Kerkkoor

Oefen elke Donderdag om 16:30 in die kerk. Nuwe stemme is altyd welkom!
Kontak:
Hester Krige – 083 417 4002

Gebed

Gebedsbediening

ONS DOELWIT IS OM ‘N GEBEDSBEWUSTHEID TE KWEEK BY MENSE MET DIE DOEL OM DIE HELE GEMEENTE TE MOBILISEER OM TE BID.
Kontak: Piet Verwey – 082 820 6227

Gebedsbediening

GEBED is die belangrikste Christelike aktiwiteite wat daar is. Hierdeur beoefen jy ‘n intieme wandel met die Here en lê die grondslag vir sukses in al die ander geestelike aktiwiteite in die kerk. ‘n Kind van die Here het nie alleen ’n behoefte aan die verborge, eensame gebed nie, maar ook aan gebede saam met ander Christene. Ons word deur dieselfde Gees tot lede van een liggaam saamgebind, daarom moet ons ook as ‘n groep funksioneer en vir die verwesenliking van ‘n bepaalde doel saamwerk.
Almal, ja almal word uitgenooi om deel te word van ons gebedaksies, lees gerus meer hier onder.
Verskeie geleenthede om saam te bid vind weekliks plaas soos aangedui op die aankondigings.

siekebediening

Siekebediening

Vrywilligers help om siekes te besoek en prakties te ondersteun.
Kontak: Ria van Eeden – 082 558 4419
Klank & Beeld

Klank & Beeld

Die rekenaar wat die beeld na die projektor en skerms beheer moet dus met elke diens en funksie beman word.
Kontak: De Wet Oosthuizen – 082 751 2718

Musiekgroep

Musiekgroep

Ons maak nie net musiek nie, dis vir ons ‘n bediening in die Here se Naam.
Kontak: Zita Smidt – 072 132 5343

Vrouebediening

Vrouebediening

Die Vrouebediening wil ‘n veilige ruimte skep vir die vroue, waar elke vrou kan floreer en hulle talente en gawes kan uitleef. Ook om mekaar te bemoedig en saam te bid.
Kontak: Hanlie Basset – 082 721 7624
Mannebediening

Mannebediening

Die doel van die mannebediening is om ander manne te ontmoet, lekker saam te kuier en geestelik te groei.
Kontak: Hein Knoetse – 072 270 1837

Kruiskringe

Kruiskringe

Kruiskringe is een van die voertuie vir die uitbreiding van God se Koningkryk in ons gemeente.
Kontak: Hein Knoetse – 072 270 1837

Lees meer hier onder.

Skakel & Kommunikasie

Skakel & Kommunikasie

Skakel, koördinering en uitvoer van alle kommunikasie verantwoordelikhede op operasionele vlak.

Kontak: Johan & Paula Swart – 072 836 1276

Lees meer hier onder.

Kruiskringe

Kruiskringe is een van die voertuie vir die uitbreiding van God se Koningkryk in ons gemeente. “As ledemate van hierdie een liggaam hoort ons saam en het ons mekaar nodig” (Rom. 12:5). God het ons ontwerp om geestelik te groei binne ‘n gemeenskap wat ons ondersteun en waar beleef ‘n mens dit meer intens as in kruiskringe?

Wat is ‘n kruiskring?
Kruiskringe bestaan uit ’n paar individue of gesinne wat bymekaar gevoeg word, elk met sy eie leier. Hierdie groepe het elkeen ‘n eie identiteit, maar met die primêre doel om op ‘n reis saam met Jesus te wees.

Waar en wanneer?
Kruiskringe kom weekliks bymekaar en reël hul eie plek en tyd van byeenkoms.

Hoe?
Mense kom weekliks bymekaar om vir mekaar om te gee en geestelik te groei. Ons is daar om mekaar fisies, emosioneel en geestelik by te staan. Dis hier waar die groeplede mekaar inspireer, ondersteun, opbou en bystaan en ook om uit te reik na ander soos wat die Here dit op hul harte plaas.

Kruiskringe bestaan uit 3 verskillende groeperinge wat almal kruiskringe genoem word.

 • Die grootste groepering is kringe wat besig is met die DISSIPELSKAPREIS van Deon Loots.

  Die missionale verstaan van gemeentes fokus op die belang van dissipelskap. Dissipels is mense wat Christus volg, wat van Hom leer hoe om nuwe mense te wees en wat, soos Christus, die wêreld nuut maak deur nuwe verhoudings te skep. Die herontdekking van die kerk se gestuurdheid is, soos reeds gesê, niks minder as ’n radikale transformasie nie. Dit verander die kerk se verstaan van haar identiteit en die ganse lewe van gemeentes. Dissipels van Jesus wat deelneem aan hierdie nuwe gesprek soek daarom antwoorde op vrae soos: “Wat is God besig om te doen?” en “Wat wil God hê dat ons sáám met Hom moet doen?”.
 • Kringe wat ander dissipelskapmateriaal gebruik.
 • Bybelstudiegroep wat fokus op die bestudering van ’n Bybelgedeelte of aan die hand van ’n bepaalde tema.
  Ons kom weekliks bymekaar om uit die Woord te delf. Sien aankondigings vir plek en tyd van byeenkoms.

Skakel & Kommunikasie

Skakel, koördinering en uitvoer van alle kommunikasie verantwoordelikhede op operasionele vlak, met inagneming van strategiese doelwitte t.o.v. die gemeente se visie, waardes en handelsmerk.. Hierdie sleutelrol sluit ook bestuursfunksies in, naamlik beplanning, koördinering van aksies en projekte.
Die persoon sal ‘n belangrike rol speel in die skakeling tussen die:

 • kerkraad,
 • bestuurspan,
 • diensgroepe en
 • aksies om ten einde gedeelde verantwoordelikhede suksesvol in spanverband te hanteer.

Pligte:

 • Leiding te gee van die gebruik van die goedgekeurde handelsmerk op alle dokumentasie waarvan toepassing
 • Skakeling met die publiek, leraars, lidmate, diensgroepe en aksies
 • Hantering, koordinering, kontrolering en opdatering van alle sosiale mediaplatforms – bv Web en Facebook
 • Advertensies vir die Media-groep
 • Kontroleer en verseker dat alle ui
 • deelstukke op datum bly

 • Reklame en advertensies
 • Jaarlikse kalender,
 • Vakansieprogram
 • Onderhoude met verskillende diensgroep en aksies
 • Ander dienste soos nodig

Proses vir die koördinering van aktiwiteite/funksies

 • Stap 1 – Persone wat enige van die gemeentelokale, kombuis of ander fasiliteite wil gebruik , moet die skriba by die kerkkantoor kontak.
 • Stap 2 -Die skriba ontvang die volgende inligting
  Aktiwiteit/funksie
  Kontak persoon
  Kontak nommers
  Datum van aktiwiteit/funksie
  Tyd van aktiwiteit/funksie
  In dien breekgoed ens. benodig, reël die aanvraer self met die Funksiekomitee.
 • Stap 3 – Die skriba stel die weet die Kommunikasie & skakeling aksie van die versoek, met kontak besonderhede van aanvraer, in kennis.
 • Stap 4 – Kommunikasie & skakeling aksie bevestig die datum en kontak die persoon wat die versoek gerig het vir alle inligting ivm die aktiwiteit en watter reklame benodig word.
 • Stap 5 – Die skriba stel die koster in kennis van die aktiwiteit/funksie, datum en die nodige reëlings
 • Stap 6 – Kommunikasie & skakeling aksie ontwerp die nodige reklame en gee dit deur vir die Klank en Media bediening vir advertering.

Versoeke vir advertensies moet voor Donderdag in wees sodat die kerkkantoor verwittig kan word.
Geen aktiwiteit mag bots met die aktiwiteite wat reeds op die jaarkalender verskyn nie.