Select Page

DIENSGROEPE

Waar almal welkom is

Waar almal welkom is

Diensgroepe

Dit is vir ons ‘n vreugde om deel van die lewende liggaam van Christus te wees. En daarom gee ons onsself as vrywillige offers vir Sy bedieninge, want aan elkeen van ons is ‘n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Sy doel daarmee is om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en die opbou van die liggaam van Christus. Die liggaamsbeeld help ons om te verstaan dat daar verskillende funksies van lede is, en dat elke lid dus belangrik is vir die gesonde funksionering van die liggaam. In hierdie gemeente is vir almal voorsiening gemaak. Die NG Kerk Reebok verstaan dit en leef dit uit – in mense se harte en in hul lewens.

Diensverhoudinge

Voorsitster: Ben Brink (082 057 6100)
Die pad van die regverdige is reguit, U maak sy pad gelyk – Jesaja 26:7

diensverhoudinge

Lees meer

Om sake rakende werksverhoudinge, dienskontrakte, vergoeding, voordele en rekords te kontroleer sodat dienslewering van betaalde amptenare vlot verloop. Ons diensgroep is namens die kerkraad verantwoordelik vir die oorhoofse bestuur van die gemeente se personeel.

Ons verantwoordelikhede sluit onder andere die volgende in:

 • die werwing, keuring en aanstelling van personeel
 • die vasstelling van die organisasie- en postestruktuur van die gemeente
 • personeelbeleid
 • die opstel van ʼn personeelbegroting
 • die handhawing van gesonde arbeidsverhoudinge.

Enige lid van die gemeente wat oor ʼn personeelbestuur-, arbeidsverhoudinge- of regsagtergrond beskik en wat graag hierby betrokke wil raak, is welkom om Ben Brink te kontak

Eiendomme

Voorsitter: Chris de Wet (083 631 9383)
Haggai 1:4 Is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon terwyl my huis in puin lê?

eiendomme

Lees meer

Hier waarsku die Here dat ons as gemeentelede eerder ons geld moet spandeer om Sy Huis op te bou, voordat ons poog om ons eie aardse huise mooi te maak. Die Here verwag dus van ons om ruim by te dra vir Sy koninkryk, om mense se liggame en siele as Sy tempel op te bou, maar ook vir Sy Huis waar ons gemeentelede Hom kom aanbid.

Ons diensgroep sien doeltreffend moontlik om na alle roerende en onroerende eiendomme van die gemeente. Sien met sorg ook om na die kerkgebou, pastorie, gemeente-sentrum en Strooidakkerk in Klein-Brakrivier Dit sluit die instandhouding van die terrein en die tuine in.

Jeug

Voorsitter: Des Sinclair (083 454 3269)
Joël 1:3 (Afr83) Vertel dit aan julle kinders, en laat hulle dit weer aan húlle kinders vertel, en dié weer aan húlle nageslag!

jeug

Lees meer

Die jeug van alle ouderdomme maak ‘n wesenlike deel van die gemeente en sy bediening uit. Ons wil in samewerking met ouers, kinders begelei tot ‘n dieper verhouding met God, hulle toerus om te dien in die Kerk van Christus en hulle uit te stuur om Christus met die wêreld te deel.
Die bediening aan die jeug as verbondsjeug is ’n geïntegreerde deel van die omvattende gemeentelike bediening waarin God deur sy Woord tot die jeug kom.

Diensgroep Barmhartigheid

Voorsitter: Delia Du Plessis (072 659 1936)
Geseënd is dié wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word (Matteus 5:7)

Lees meer

God se liefde dwing ons om vir ander om te gee. Ons kan net kyk na die kruis.
Ons ondersteun individuele persone en gesinne asook instansies binne en buite ons gemeentegrense.Daar is verskeie projekte wat sorg vir voedsel, klere, vertroosting, bemoediging en om gekoester te word.
Medewerkers lê ook besoek af by ons seniors, doen voorbidding en bemoedig hulle. ‘n Jaarlikse funksie sorg dat senior lidmate lekker saamkuier. Ons bede is ook dat die seniors self nog aktief in die gemeente betrokke sal raak want daar is nêrens in die Woord ‘n afsny-ouderdom vir dissipelskap nie.

Finansies en Administrasie

Voorsitter: Bertie Venter (083 281 7320)
Pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is, goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag; nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid; 1 Petrus 5:2 

finansies & admin

Lees meer

Die verantwoordelikheid van ons diensgroep is om met die Bybelse riglyne rondom rentmeesterskap na die finansies van ons gemeente om te sien.  Om hulpbronne daar te stel en te bestuur sodat die gemeente in staat gestel word om sy rol te vervul en take uit te voer soos byvoorbeeld; ons stel jaarliks ‘n begroting op in samewerking met die verskillende diensgroepe en aksies. Ons lê dit aan die kerkraad voor vir goedkeuring, en neem dan sorg dat daar binne die begroting gehandel word.

Die Argief val ook onder hierdie diensgroep. Riglyne en wenke is omskryf wat dien as vereenvoudiging van argiveringsproses wat by die gemeente begin en voortgesit word in die sentrale argief.

Getuienis

Voorsitter: George Nezar (0834194332)
Matteus 28:19  Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees,..

getuienis

Lees meer

Ons doel is om die aksies na buite vir die gemeente te stimuleer, ondersteun en befonds, sodat Jesus se GROOT opdrag van Matteus 28:19, meer gestalte sal kry deur die Woord van God na alle mense uit te dra. In hierdie bediening lê die klem op dissipelmaking met die doel op wedersydse opbou van mekaar, en in die uitbou van die gemeenskap van die gelowiges binne die een liggaam van Jesus Christus. Ten einde só instrumente te wees in die hand van God in die uitvoering van Sy heilswerk op aarde en om op ekumeniese vlak saam te werk met ander.
Indien jy ‘n lewe van gestuurdheid lewe en ‘n hart het vir uitreik na ander, nooi ons jou uit om by die diensgroep vir getuienis aan te kom sluit.

Gemeentebediening

Voorsitster: Etienne van Niekerk (082 800 0440)

Kolossense 4:17 – En sê vir Argippus: “Gee jou aandag aan die taak wat jy in diens van die Here aanvaar het, sodat jy dit kan voltooi.”

Lees meer

Gemeentebediening fokus op die geestelike opbou van die gemeente, sodat ons gemeente waarlik kan leef vir Christus.
Sake soos toerusting, leierskap, kommunikasie, geestelike verdieping en gemeentelike funksies, sorteer onder hierdie kommissie.

Ons hou toesig oor en bestuur die ryke en veelkleurigheid van al die aksies in die gemeente, sodat dit tot die opbou van die liggaam van Christus en tot sy lof en eer sal strek. Almal is welkom, want ons het jou gawes en nuwe idees nodig.

Eredienskoördineerder

erediens

Frieda Nezar

Kontak die kerkkantoor of skryf u kontak-besonderhede op die aanmeldingsblad op die tafel in die voorportaal.

Kruiskringe

Kruiskringe

Voorsitter: Hein Knoetze (072 270 1837)

Kruiskringe is een van die voertuie vir die uitbreiding van God se Koningkryk in ons gemeente.

Lees meer

Kruiskringe is een van die voertuie vir die uitbreiding van God se Koningkryk in ons gemeente. “As ledemate van hierdie een liggaam hoort ons saam en het ons mekaar nodig” (Rom. 12:5). God het ons ontwerp om geestelik te groei binne ‘n gemeenskap wat ons ondersteun en waar beleef ‘n mens dit meer intens as in kruiskringe?

Wat is ‘n kruiskring?
Kruiskringe bestaan uit ’n paar individue of gesinne wat bymekaar gevoeg word, elk met sy eie leier. Hierdie groepe het elkeen ‘n eie identiteit, maar met die primêre doel om op ‘n reis saam met Jesus te wees.

Waar en wanneer?
Kruiskringe kom weekliks bymekaar en reël hul eie plek en tyd van byeenkoms.

Hoe? Mense kom weekliks bymekaar om vir mekaar om te gee en geestelik te groei. Ons is daar om mekaar fisies, emosioneel en geestelik by te staan. Dis hier waar die groeplede mekaar inspireer, ondersteun, opbou en bystaan en ook om uit te reik na ander soos wat die Here dit op hul harte plaas.

Kruiskringe bestaan uit 3 verskillende groeperinge wat almal kruiskringe genoem word.

 • Die grootste groepering is kringe wat besig is met die DISSIPELSKAPREIS van Deon Loots.
  Die missionale verstaan van gemeentes fokus op die belang van dissipelskap. Dissipels is mense wat Christus volg, wat van Hom leer hoe om nuwe mense te wees en wat, soos Christus, die wêreld nuut maak deur nuwe verhoudings te skep. Die herontdekking van die kerk se gestuurdheid is, soos reeds gesê, niks minder as ’n radikale transformasie nie. Dit verander die kerk se verstaan van haar identiteit en die ganse lewe van gemeentes. Dissipels van Jesus wat deelneem aan hierdie nuwe gesprek soek daarom antwoorde op vrae soos: “Wat is God besig om te doen?” en “Wat wil God hê dat ons sáám met Hom moet doen?”.
 • Kringe wat ander dissipelskapmateriaal gebruik.
 • Bybelstudiegroep wat fokus op die bestudering van ’n Bybelgedeelte of aan die hand van ’n bepaalde tema.
  Ons kom weekliks bymekaar om uit die Woord te delf. Sien aankondigings vir plek en tyd van byeenkoms.

EREDIENS TYE : 9:00