Select Page

Ons kerk

Ons kerk

Ons Gemeente

Reebok-gemeente is ’n groeiende gemeente aan die Tuinroete, tussen George en Mosselbaai in die Suid-Kaap, met 157 doop- en 1 464 belydende lidmate (10% tussen 0-18 jaar, 13% tussen 19-45 jaar, 14% tussen 46-59 jaar, 64% is 60 jaar en ouer).

Die meerderheid lidmate is afgetredenes, maar daar is aanduidings van ’n groeiende groep wat nog aktief in die arbeidsmark is. Ons streef daarna om ’n geestelike tuiste, op ’n gasvrye en vriendelike wyse, vir bestaande lidmate en nuwe intrekkers te bied.

Die visie van ons gemeente is: “Elke lidmaat deel van die lewende liggaam van Christus”. Voortvloeiend hieruit is ons besig met ’n dissipelskapreis met die tema: “Op reis saam met Jesus”.

’n Groot aantal lidmate, in ongeveer 31 kleingroepe, is betrokke by dié dissipelskapreis.

Ons Visie

Die visie van ons gemeente is:

Elke lidmaat is deel van die lewende liggaam van Christus.

Voortvloeiend hieruit is ons besig met ‘n dissipelskapreis met die tema: “Op reis saam met Jesus.” ‘n Groot aantal lidmate, ongeveer 30 kringe is hierby betrokke.

Ef 1:22 Ja, aan Hom het God alles onderwerp, Hom bo alles verhef en Hom aangestel as hoof van die kerk.
23 Die kerk is sy liggaam, die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Ef 4:7 Aan elkeen van ons is ‘n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het.
12 Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.
13 So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.
15 Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, 16en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.

PILARE VAN ONS VISIE

Ons gemeente het 6 pilare waarop ons visie staan. Ons gemeente wil as lid, van die lewende liggaam van Christus vir mekaar omgee en mekaar versorg. 

Pilaar 1 - God-gesentreed - Soli Deo Gloria

Lees meer
Die Bybel leer ons dat God die middelpunt van alles is en nie die mens nie! Die Bybel maak dit ook vir ons duidelik dat die hoof rede van God se heilsplan nie die mens is nie, maar God self. God se doel is allereers sy Heerlikheid. Alles wat Hy doen, geskied tot lof van sy Naam. Daarom het die hervormers die beroemde woorde geformuleer: “Soli Deo Gloria” – aan God alleen die eer! Die eer van God moet altyd eerste gestel word. As ons Hom eer, dan sal Hy aan ons werklike behoeftes voldoen, dít wat in ooreenstemming is met Sy wil. 

Pilaar 2 - Bybel fundeerd- Sola Scriptura

Lees meer

As ons praat oor die Bybel wat die waarheid is, is sola Scriptura van groot belang. Dit is ’n Latynse frase wat deur die Woord alleen beteken. Alleen deur die Bybel is waarheid. Christus is die Weg en die Waarheid. Daar is nie ʼn ander waarheid tot die ewige lewe buite Christus nie.

 • Die Bybel is genoeg – Die Bybel wys ons deur die werk van die Heilige Gees na ons Verlosser. Die Seun van God wat kom hang het aan die kruis. Hy het my kom verlos van straf op die sonde. Hy het dit op Hom geneem en daarna uitgeroep: Dit is volbring. Ons kan ook sê: Dit is genoeg!
 • Die Bybel is duidelik – Deur die verligtende werk van die Heilige Gees gaan die Bybel vir ons oop en word dit baie duidelik.
 • Die Bybel is heilig – Die Bybel is heilig omdat die Here heilig is. Die woord heilig beteken om afgesonder te wees.
 • Die Bybel is onfeilbaar – Die Bybel is onfeilbaar. Dit beteken nie die Bybel is foutloos nie. Die Bybel is deur die Heilige Gees geïnspireer, maar tog deur mense geskryf. Die Bybel is oorgeskryf deur mense en vertaal deur mense. Dit beteken daar kan klein skryffoute wees. Tog bly die Bybel onfeilbaar. Dit beteken dat die boodskap nie verlore gaan nie.

Pilaar 3 - Missionale bediening - Missio Dei/missie

Lees meer

“Missionale kerk” beteken glad nie “sendinggerigte” kerk nie. Die missionale kerk gaan meer daaroor om op sosiale en maatskaplike vlak ’n verskil in die wêreld te maak.

 Die vier belangrike aspekte van missionaliteit:

 • roeping,
 • spiritualiteit,
 • geregtigheid en
 • diens

Om ʼn MISSIONALE kerk te wees moet drie waarhede beklemtoon word:

 • Joh 20: 21 Jesus sê toe weer vir hulle: “Vrede vir julle! Soos die Vader My gestuur het, stuur Ek julle ook. ” Dit is belangrik om te besef dat die Groot Opdrag van Jesus nie slegs aan ʼn verkose paar, ʼn komitee of ʼn paar “sendingdenkende” mense in die kerk gegee is nie, maar aan die hele liggaam van gelowiges – geen gelowige word buite rekening gelaat nie!
 • Sy primêre uitdaging is nie om meer mense in die kerk (gebou) te kry nie, maar om meer kerk onder die mense van die wêreld te kry. Ons benadering van “kom en kyk” moet verander na “gaan en wees”.
 • Dit is die Missio Dei/missie “dit is nie soseer dat God ʼn missie vir Sy kerk in die wêreld het nie, maar dat God die kerk vir Sy missie in die wêreld het”

Pilaar 4 - Leierskap

Lees meer

Leierskap in die ekklesiologie is menslike dienswerk met die oog op ander mense, ter wille van die koninkryk.

‘Die leier se denke moet grootliks gerig wees op ‘n missionêre grondslag.  ‘n Christen leier moet eers leer om voete te was. Die leiers moet toesien dat die missie van ons kerk voortdurend in gedagte gehou word en om die proses van dissipelskap tot versterkende identiteit te vestig.

Leierskap in ons gemeente:

 • Onder leiding van effektiewe leierskap kan verandering in ons gemeentes sinvol bestuur word
 • Dit speel ’n deurslaggewende rol in konstruktiewe gemeentebou.
 • Die voorkoms van ons kerk word as ‘n verhoudingsnetwerk, wat oop en toeganklik is.
 • Elke lidmaat in ons gemeente aanvaar die verantwoordelikheid en eienaarskap wat die Kerk in wese is
 • Ons identiteit van die gemeente is om navolgers van Jesus Christus te wees en daarom is leierskap van kritiese belang.

Pilaar 5 - Dissipelskap

Lees meer
Alle gemeentelede moet daarna streef om aan die standaard van dissipels van Christus te voldoen, want só alleen kan hulle waardige verteenwoordigers van God se koninkryk wees. Die Here Jesus het sy dissipels geroep (Matt. 4:19), onderrig (Matt. 28:19; Joh. 14:26), toegerus (Luk. 24:49; Hand. 1:8) én uitgestuur (Matt. 28:19; Luk. 10:3; Joh. 20:21). Die opdrag van dissipelskap maak van die gemeente van Christus ‘n aktiewe, uitwaarts-gerigte groep wat op die evangelisering van die nie-Christelike wêreld ingestel is. Oral waar groepe gelowiges tot stand kom, moet nuwe gemeentes gestig word – al is dit ook in die huise van Christene. By hulle byeenkomste moet gelowiges opgelei word om self ook dissipels te wees wat die Woord verder sal uitdra. Op hierdie manier word die koninkryk van Christus op aarde uitgebrei.

Pilaar 6 - Liefdevolle Verhoudings

Lees meer
Die onvoorwaardelike Liefde – soos die Liefde wat God aan ons openbaar het deur sy Seun se sterwe aan die kruis en oorwinning van die ewige dood. God neem hierdie Liefde verder deur sy Heilige Gees te stuur om by ons te wees van nou af tot in ewigheid, sonder om dit te betwyfel. Ek en my huis ons sal die Here dien. Ons het hoop, geloof en liefde vir mekaar, as fisiese en geestelike gemeente. Wanneer ons verstaan wat 1 Korintiërs 13 kommunikeer – dat jy jou lewe en verhoudings moet bou op die hoop, geloof en Liefde soos God ons leer in sy Woord – dan word ons hoop en geloof vervolmaak. Wanneer ons  daardie punt van sekerheid bereik, dan word al wat oorbly die Liefde wat jy teenoor ander wil uitleef.

Ons Logo

Die logo vertel iets van ons identiteit.

 • Dit stel die eienskappe, waardes en oortuigings wat die NG Kerk Reebok omring.
 • Dit help om  ons van ander kerke te onderskei, ‘n vaste skelet van ons identiteit te skep en  uniek te wees en op ‘n positiewe manier uit te staan.

Dit is die dissipline wat voortspruit uit navorsing,  die beplanning van ‘n strategie en  die ontwerp van die elemente van die logo.

Die son in die beeld is ‘n teken van konstantheid van God. Die mens is ook dan ‘n refleksie van Christus. Die sirkel om die son is positief. Dit dui op ons eenheid in Christus. Sy outoriteit is vir ewig. Dit wys ook op die geestelike, genade en vergifnis.

Esegiël 47 vertel ons van sy visioen van water wat uit die tempel stroom – water wat stadig begin vloei maar dan al hoe (meer) dieper word, wat selfs die Dooie See se water vars maak en vol seelewe is (lewendig maak). Wanneer een persoon iets doen begin dit klein, maar soos die effek op mense se lewens begin wys, word al hoe meer mense daardeur beïnvloed en later net nog meer en meer.

Die kruis demonstreer dus die liefde van God vir die mensdom en dit is ‘n teken van hoop en oorwinning.

Liturgiese jaar (kerklike kalender)

Die Liturgiese jaar (kerklike kalender) speel ‘n belangrike rol in die NG Kerk Reebok en vorm die raamwerk waarvolgens ons kerklike feeste vier.

Die kerkjaar of liturgiese jaar is ‘n kalender van seisoene en feesdae wat deur Christene dwarsoor die wêreld in verskillende denominasies gevier word. In elke seisoen fokus die kerk op ‘n ander tyd in Jesus se lewe en gelowiges gesels saam oor gepaardgaande temas. Baie kerke lees ook bepaalde Bybeltekste en gebruik spesifieke kleure en simbole in elke seisoen.

1- Advent – Christus is Koning Sondag
2- Kersfees – Kersdag
3- Na Epifanie – Verheerlikingsondag
4- Lydensdyd (40 dae) – Aswoensdag
5- Groot Lydensweek – Palmsondag
6- Groot lydensweek – Wit Donderdag
7- Goeie Vrydag
8- Stil Saterdag
9- Opstanding-Sondag
10- Hemelvaart
11- Pinkerstyd – Pinksterdsondag
12- Koningkrykstyd – Drie-eenheidsondag

WAAR IS ONS GELEË

Geografies bestaan die gemeente uit die volgende woongebiede: Klein-Brakrivier, Fraai-Uitsig, Reebok en Tergniet, in Mosselbaai.  Daar is etlike lidmate wat buite die grense van die gemeente woonagtig is. 

EREDIENS TYE : 9:00