Select Page

Gebedsbediening

Welkom!

ONS DOELWIT is om ‘n gebedsbewustheid te kweek by mense met die doel om die hele gemeente te mobiliseer om te bid.

GEBED is die belangrikste Christelike aktiwiteite wat daar is. Hierdeur beoefen jy ‘n intieme wandel met die Here en lê die grondslag vir sukses in al die ander geestelike aktiwiteite in die kerk. ‘n Kind van die Here het nie alleen ’n behoefte aan die verborge, eensame gebed nie, maar ook aan gebede saam met ander Christene. Ons word deur dieselfde Gees tot lede van een liggaam saamgebind, daarom moet ons ook as ‘n groep funksioneer en vir die verwesenliking van ‘n bepaalde doel saamwerk.

Almal, ja almal word uitgenooi om deel te word van ons gebedaksies, lees gerus meer hier onder.

seën rus op gebedsbyeenkomste

‘n Besondere seën rus op gebedsbyeenkomste:

“As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hulle midde” (Matt. 18:19-20).

“Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid…” (Ef.6:18)

Laai ons informasie blaadjies hier af.

gebedsgroepe

Samuel Gebedsgroep

‘Spreek, want U kneg hoor.’ 1 Samuel 3:10

Lees meer oor die groep

Die Here roep elkeen van ons, Hy wil jou lewe gebruik om ‘n instrument in Sy hande te wees.

Ons moet net reageer op Sy geroep en gereed wees om te luister en gehoorsaam te wees.

Hier word daar op ’n Sondagoggend voor die erediens gebid vir die erediens van daardie oggend. Die prediker en al die betrokkenes word aan die Here opgedra. Dit vind plaas om 08:30 in die moederskamer.

Persoonlike gebedsbehoeftes.
Het jy ‘n behoefte vir gebed na afloop van die erediens? Kom ontmoet een van die Sameul- gebedsgroepslede na afloop van die erediens in die moederskamer om in ‘n stil omgewing saam te bid.

24/7 Gebedswag

“Ek het wagte op jou mure gesit, Jerusalem. Hulle sal dag en nag bid. Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes, moenie rus nie.” JESAJA 62:6 NLV

Lees meer oor die groep
“Ek het wagte op jou mure gesit, Jerusalem. Hulle sal dag en nag bid. Julle wat die HERE herinner aan sy beloftes, moenie rus nie.” JESAJA 62:6 NLV

Hoe werk dit?
Oral in ons land asook in die res van die Christelike wêreld het daar 24/7 gebedswagte ontstaan. Hiervolgens word daar deur die kerk van die Here op aarde gewaak en gebid vir die uitbreiding van Sy Koninkryk op aarde. In ons eie omgewing het ons 17 jaar gelede met so ‘n gebedswag begin.
Ons neem saam met agt ander gemeentes in die ring van Mosselbaai deel aan so ‘n gebedswag. Dit beteken dat elkeen van die gemeentes ‘n spesifieke dag van die week neem waarop die hele of grootste gedeelte van die dag gevul word met gebed wat gefokus is op transformasie van die Mosselbaai-omgewing. Ons gemeente neem verantwoordelikheid vir Dinsdag en poog om elke halfuur van die dag te vul met gebed. Indien die 24 uur nie gevul word nie, bid ons die tye wat die Here op ons hart lê om te vul met gebed. Tans lyk die weeklikse gebedswag in ons ring as volg:

Ma – Groot Brakrivier en Brandwacht.
Di – Mosselbaai-Suid en Reebok.
Wo – Danabaai.
Do – Mosselbaai Moeder.
Vr – Herbertsdale. Sa – Hartenbos.

Die gedagte met die gebedswag is nie om die hele halfuur te probeer vul met gebed slegs rondom hierdie transformasie onderwerp nie, maar wel om daarop te fokus. Indien jou daaglikse afspraak met die Here bv elke oggend 06h00 is dan nooi ons jou uit om deel te wees van die gebedswag deur dan net Dinsdae 06h00 ook te bid vir ons gebied. Jou tyd met die Here word dan nie versteur nie, jy sit gewoon ons area op jou gebedslys vir ’n Dinsdag. Al die die bronne (sien bronne hieronder) kan ingespan word om vir die sake te bid soos die Heilige Gees dit op jou hart lê.

Sake vir voorbidding
In ons voorbidding kan die Mosselbaai Advertiser (ons leer om die koerantjie te lees met die oog op voorbidding); Bid vir opvoeding en onderwys in ons omgewing (skole, opleidingsentrums – onderwysers, dosente, leerders, ouers). Bid vir gesondheidsdienste in ons gebied – hospitale, klinieke, dokters, verpleegpersoneel. Ook vir die polisie. Bid vir die kerke en kerkleiers in ons gemeenskap. Bid ook vir gemeenskapsleiers. Vul die lysie self verder aan deur te bid vir die plekke en groepe waar jy persoonlik betrokke is in ons omgewing

Vat-5 Gebedsaksie

Want die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle gebed, maar die aangesig van die Here is teen die kwaaddoeners”. 1 Petrus 3:12

Lees meer oor die groep

 Die Vat-5 gebedsaksie is begin as deel van ’n proses waarmee die gebedsbediening jare gelede bepoog het om ’n gebedsnetwerk in die gemeente te vestig. Dit was alles deel van ons visie om meer en meer ’n biddende gemeente te word. Vat-5 word deur die kerkraad bestuur en elke diensgroepleier, blokleier en wyksleier word betrek.

 Ons as leiers se taak is by uitnemendheid om vir ons gemeente by die Here in te tree. Om dié rede het ons ’n netwerk onder die leierskap gevestig waarvolgens daar vir elke gesin in ons gemeente gebid word. Met die doel voor oë versoek ons dan elke wyksleier om die klein Vat-5 lysie te neem en die name van 5 gesinne daarop in te vul vir wie jy onderneem om te bid. Die wyksleier vra dan nog 2 of 3 vrywilligers in die wyk om elkeen ook 5 persone te neem tot elke gesin in die wyk gedek is met gebed.

WhatsApp Gebedsnetwerk

“Die oes is só groot, maar die werkers is so min. Bid tot die Here wat in beheer is van die oes, en vra dat Hy meer werkers in die veld sal stuur”. LUKAS 10:2 NLV

Lees meer oor die groep

Daar word teen Vrydag of Saterdag ’n lysie van sake vir voorbidding uitgestuur deur middel van hierdie groep. 

Voorsitters van diensgroepe kan dit vir die lede van die betrokke diensgroep aanstuur en blokleiers vir hulle wyksleiers. 

DIE BELANGRIKSTE EGTER:  BID OOK SAAM VIR DIE SAKE WAARVOOR VOORBIDDING GEVRA WORD, ASSEBLIEF

Woensdae

Bybelstudie Groepe

Lees meer oor die groep

Manne-Bybelstudie in die Gemeentesentrum

Fraai-Uitsig Damesgroepe
Judy Dekker – 073 386 6181
Trudie Jooste – 083 265 1916
Elma Bloem – 082 958 8440

Reebok / Reebokrif / Tergniet Damesgroepe
Mariëtte Zwarts – 076 524 4487 (Kinderkerklokaal)
Kristie Herbst – 082 852 6073 (Konsistorie kerkgebou)
Hanlie Bassett – 082 721 7624 (Gemeentesentrum)
Heléne Ross – 082 838 8502 (Wag-‘n-Bietjiesingel 45, Reebok)
Ria van Eeden – 082 558 4419 (Tergniet Groenkloof)

woensdagaand

Gebedsgeleentheid

Lees meer oor die groep

Hoor my gebed! “Kyk, en U sal sien dat ek dag en nag vir die mense van Israel, U dienaars, intree in gebed. Ek bely dat ons teen U gesondig het. Selfs ook ek en my familie het sonde gedoen!  NEHEMIA 1:6

Hierdie is ’n gebedsgeleentheid wat deur een van die leraars gelei word aan die hand van spesifieke skrifgedeeltes.

Kleingroepgebede

Lees meer oor die groep

Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep in waarheid. Psalm 145:18
Lees meer oor:
Huiskringe
Bybelstudiegroepe
Blokleiers
Wyksleiers
Diensgroepe

Polisiekantoor

in Groot Brakrivier

Lees meer oor die groep

Gebedsbediening by die Polisiekantoor in Groot Brakrivier

“Boonop verseker Ek julle: As twee van julle hier op aarde saamstem oor enigiets wat julle van God wil vra, sal my hemelse Vader dit vir julle doen” MATTEUS 18:19 NLV

Daar word weekliks gebid vir polisielede by die polisiekantoor in Groot Brakrivier. Indien u hierby betrokke wil raak kan u vir Piet Verwey kontak by 082 8208227.

PITKOS VIR DIE SIEL

Lees meer oor die groep

Beoefen die geloof deur vir mekaar te gaan bid! Gebed is ’n gesprek met God. Wanneer jy vir iemand bid, tree jy as ’n voorganger vir daardie persoon op. Jy plaas jou in sy skoene en vertel in nederigheid voor God wat die omstandigheid, misdaad of ergernis is.

“Die gebed van ’n regverdige het groot krag” (5:16).
Hier plaas ons maandeliks ‘n kragtige Bybelverse oor gebed, wat die geestelike begrip openbaar vir die belangrikheid van gebede in ons lewe. Ons moet al ons weë in gebede aan God toewy. Gaan u enige uitdagings in die lewe deur? Gaan op u knieë en bid tot die God wat gebede beantwoord. Het u ‘n hartsbegeerte, gaan bid op u knieë en verwag goddelike ingryping van God. Bestudeer hierdie Bybelverse, mediteer daarop en laat hulle deel van u word.

pitkos pitkos

Doen voorbidding vir ons dissipelskapreis – Op reis saam met Jesus
Bid asseblief om die seën van die Here op die reis.
Bid vir ons leraars vir die nodige wysheid, krag en insig om ons te lei.
Bid vir jouself dat die Heilige Gees jou lei, sodat jy daarna sal streef om ‘ware dissipel van Jesus te wees

“Maar ons dank God dat Hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie tevergeefs is nie” – 1 Korintiërs 15:57-58

Ons moet begryp dat die evangelie regtig vir gewone mense, soos ek en jy, bedoel is, daarom moet ons kies om die res van ons lewe hier op aarde anders te stap. Ons moet kies om elke dag saam met Jesus te stap, asof ons dit vir die heel eerste keer doen. Ons moet weier om gewoond te raak aan ons kosbare verhouding met die Here, en met familie, vriende, die kerk en mense in nood. Ons moet daarna streef dat elke gebed, elke Bybelreis, elke aanbiddingsgeleentheid, elke gesprek oor die Here ’n ontdekkingsreis sal wees. Ons moet streef daarna om ’n ware dissipel van Jesus te wees.

En hoe lyk die lewe van ’n ware dissipel van Jesus?

‘n Goeie samevatting hiervan kom van Theo Geyser, ons deel dit graag met jou. Maak dit jou eie in jou lewe as dissipel van Jesus.

Dissipels laat toe dat ander hulle blinde kolle aan die lig bring.
Dissipels weet wie hulle vandag liefgehad het.
Dissipels leef met die regte vrae, nie met die regte antwoorde nie.
Dissipels ken stilte voor woorde.
Dissipels weet die koninkryk van God is binne-in hulle.
Dissipels weet hoe om elke dag dood te gaan.
Dissipels is gedurig besig om balke te saag sodat die splinters hulle nie pla nie.
Dissipels kies transformasie bo informasie.
Dissipels offer nie net gebede aan God nie, maar wórd die gebede.
Dissipels weet dat elke goeie somer deur ’n goeie winter moontlik gemaak word.
Dissipels leef vanuit die oorvloed van eenvoud.

Here Jesus, dankie dat ek U dissipel kan wees. Maak my dapper om soos ’n kind met verwondering te leef en oorvloedig te wees in my diens aan U, U wil na te streef, sodat ander ook U liefde en genade deur my kan ervaar. Dankie dat ek waagmoedig en voluit kan leef omdat ek weet U is altyd by my. Amen.

SPESIALE GEBEDSVERSOEK

Dié gebedsversoeklyn stel die gemeenskap in staat om hul versoeke na ons span te stuur deur WhatsApp sodat ons dan vir dié versoeke kan bid.

Ons wil graag ons mense se lewens op die wyse aangeraak.

“Ons hele span sal dan bid vir die gemeenskap se versoeke en sal daarna streef om elke versoek aan God in gebed op te dra.
Daarom kan elkeen wat ‘n gebedsversoek het, dit vir ons WhatsApp en ons sal jou belange op die hart dra.

Ons wil ook terugvoer kry van waar Jesus mense se lewens aangeraak het nadat hulle van dié WhatsApp-lyn gebruik gemaak het, sodat ons kan getuig van die krag van gebed
Ons versoek diegene wie se gebede al reeds verhoor is, om ‘n getuienis aan ons te stuur.

Ons sal dit hoog op prys stel om te sien hoe ons werk in Jesus, ander mense se lewens verryk.

Ons wil ook net van die geleentheid gebruik maak om aan elke persoon wat saam met ons vir die versoeke bid, dankie te sê vir hulle hulp en gehoorsaamheid teenoor God.

“Die Woord vertel ons dat daar waar twee of meer saamstem oor ‘n saak, sal dit so wees. Daarom weet ek dat wanneer ons bid vir dié versoeke, sal Jesus antwoord gee,”.

God is werklik ‘n waarmaker van Sy woord.

Daarom gee ons alle eer aan God vir al die gebede wat Hy al reeds verhoor het, asook vir die wat Hy nog gaan verhoor.

EREDIENS TYE : 9:00

Hoe skakel ek in?