NGKReebok logo

17 Maart 2020

BELANGRIKE MAATREËLS IN DIE LIG VAN DIE CORONAVIRUS

Geliefde lidmate

‘n Noodvergadering van die Dagbestuur van die Kerkraad is Maandag, 16 Maart 2020  gehou.  Al ons blokleiers-, diensgroepvoorsitters en verteenwoordiges van die kermisreëlingskomitee was teenwoordig. 

Die doel van die vergadering was om te besin oor die implementering van die president se aankondiging dat geen byeenkomste van meer as ‘n honderd persone vir ‘n bepaalde tyd mag plaasvind nie. 

In ons soeke na wysheid en ‘n moontlike gebeurlikheidsplan, behoort ons ag te slaan op die opinie van kundiges wat meen dat “sosiale afstand” tans ernstig opgeneem moet word. 

Dit is die beste manier om ons naaste nou lief te hê en die oordragstempo van COVID-19 te vertraag; nie uit vrees nie, maar uit ‘n posisie van verantwoordelikheid.

Na deeglike oorweging is die volgende besluite geneem en wil ons dit graag aan al ons lidmate oordra:

  1. KERMIS 21 MAART 2020

Ongelukkig moet die kermis in die lig van hierdie maatreëls uitgestel word tot ‘n datum later vanjaar.  Alle nie-bederfbare produkte wat vir die kermis ingesamel is, word veilig in bewaring gehou.

Daar sal wel DV Vrydag, 20 Maart 2020 vanaf 09:00 tot 12:00 heerlike druiwe, klein-koekies en beskuit op die stoep by die groot kombuis te koop aangebied word.

Bestellings wat vir droë vrugte geplaas is, kan steeds by Fanie Buys, Mosselstraat 22, Fraai-Uitsig afgehaal word (kontaknommmer 082 906 5599).

Alle vleisbestellings staan ook oor tot die latere kermisdatum.

  1. EREDIENSTE EN ANDER GEMEENTE BYEENKOMSTE

Alle eredienste en gemeentelike byeenkomste word tot en met 14 April 2020 afgestel, wanneer die situasie heroorweeg sal word. Ook die Vrouebediening se beoogde Oggendtee DV Saterdag, 18 April 2020, word uitgestel tot ‘n latere datum.

Die leraars sal poog om Woensdae en Saterdae ‘n kort woord van bemoediging, elektronies per whatsapp aan lidmate te stuur. Hierdie boodskap sal via die blok- en wyksleiers aan lidmate gestuur word.

Kom ons skakel sover as moontlik ook in by die eredienste wat oor die radio en televisie uitgesaai word.

  1. DANKOFFERS

Die afstel van eredienste het ook finansiële implikasies vir die gemeente. Daarom doen ons ‘n beroep op lidmate om maniere te vind om voort te gaan om hulle offers vir die Here te gee.

Ons besef dat lidmate nou nie meer dankofferkoevertjies na eredienste kan bring nie. Ons versoek dat u dit asseblief by die wyksleiers of kerkkantoor (tydens kantoorure) sal afgee.

Lidmate word verder vriendelik versoek, om hulle maandelikse dankoffers sover as moontlik eerder elektronies deur middel van ‘n debietorder of elektroniese fondsoordrag te betaal. Om voorsiening te maak vir die feit dat ons nie vir die volgende aantal weke eredienskollektes sal kan opneem nie word lidmate gevra om dit biddend te oorweeg om hulle bydraes aan te pas.

Hou asseblief in gedagte dat lidmate self debietorders ten gunste van die NG Kerk Reebok by hulle bank kan instel.  Die gemeente se bankbesonderhede verskyn op die jaarprogram.

  1. BEGRAFNISSE EN GEDENKDIENSTE

In tye van verlies wil ons graag met deernis ons meelewing met geliefdes betoon, maar terselfdertyd verantwoordelik optree.  In ons poging om sosiale en fisiese kontak sover as moontlik te beperk word families aangeraai om in plaas van groot gedenkdienste in die kerk te hou, eerder ‘n kleiner familiebyeenkoms aan huis onder leiding van die leraar te oorweeg.  Waar dit wel verlang word, is die kerkgebou steeds beskikbaar. In die lig van die omstandighede kan tee / koffie en verversings vir die huidige nie na afloop van ‘n gedienkdiens in die kerk aangebied word nie.

Die leraars sal steeds voortgaan om sover as moontlik pastorale ondersteuning te bied.   Dit sluit sieke- en hospitaalbesoeke in asook enige ander krisisomstandigheid wat dalk mag ontstaan.

Ons doen ‘n vriendelike beroep op almal om in hierdie tyd te bid vir ons bewaring, beskerming en vir wysheid en verantwoordelike optrede.  Kom ons bid ook vir dokters, hospitaal- en kliniekpersoneel en ook vir die regering.  Mag die Here ook genesing skenk aan diegene wat siek is.

Psalm 91: 1 & 2: “Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here: ‘U is my toevlug en my veilige skuilplek, my God op wie ek vertrou.’”

LERAARS

NAMENS DIE KERKRAAD